بانک سوالات پایه هفتم

بانک سوالات پایه هفتم

#عنوان آزمونتوضیحات سوالات آزمونپاسخنامه
1حساب و شیمیآزمون هفتگیآزمون هفتگی 1.pdf
-
2ادبیات و فیزیکآزمون هفتگی
سوالات هفتم.pdf
-
3عربی و هندسهآزمون هفتگی
هفتگی 3 .pdf
-
4زیست و پیام آسمانیآزمون هفتگی
آزمون پایه هفتم.pdf
-
5مبتکران (تیزهوشان)مبتکرانمبتکران آذرماه.pdf
پاسخنامه.pdf
6ادبیات فارسیمیان ترم (آبان ماه) ادبیات  99.pdf
-
7املا و انشامیان ترم (آبان ماه)
انشا و املا 99.pdf
-
8پیام های آسمانیمیان ترم (آبان ماه)
پیام هفتم.pdf
پاسخنامه.pdf
9ریاضیمیان ترم (آبان ماه)
آزمون ریاضی .pdf
پاسخنامه.pdf
10زبان انگلیسیمیان ترم (آبان ماه)
زبان انگلیسی.pdf
پاسخنامه.pdf
11زیست و زمین (علوم)میان ترم (آبان ماه)
زیست و زمین.pdf
پاسخنامه.pdf
12فیزیک و شیمی (علوم)میان ترم (آبان ماه)
فیزیک و شیمی.pdf
پاسخنامه.pdf
13عربیمیان ترم (آبان ماه)
میان ترم عربی.pdf
پاسخنامه.pdf
14قرآنمیان ترم (آبان ماه)
قرآن.pdf
-
15مطالعاتمیان ترم (آبان ماه)
مطالعات .pdf
پاسخنامه.pdf