بانک سوالات پایه هشتم

بانک سوالات پایه هشتم

#عنوان آزمونتوضیحات سوالات آزمونپاسخنامه
1حساب و شیمیآزمون هفتگی
آزمون هشتم.pdf
-
2ادبیات و فیزیکآزمون هفتگی
آزمون  .pdf
-
3عربی و هندسهآزمون هفتگی
 هفتگی  .pdf
-
4زیست و پیام آسمانیآزمون هفتگی
آزمون .pdf
-
5مبتکران (تیزهوشان)مبتکران آذرماهمبتکران آذرماه.pdf
-
6ادبیات فارسیمیان ترم (آبان ماه)
میان ترم ادبیات.pdf
-
7انشا و املامیان ترم (آبان ماه)
انشا و املا.pdf
-
8پیام های آسمانیمیان ترم (آبان ماه)
پیام .pdf
پاسخنامه.pdf
9ریاضیمیان ترم (آبان ماه)
ریاضی هشتم.pdf
پاسخنامه.pdf
10زبان انگلیسیمیان ترم (آبان ماه)
زبان انگلیسی.pdf
پاسخنامه.pdf
11زیست و زمین (علوم)میان ترم (آبان ماه)
زیست و زمین.pdf
پاسخنامه.pdf
12فیزیک و شیمی (علوم)میان ترم (آبان ماه)
فیزیک و شیمی.pdf
پاسخنامه.pdf
13عربیمیان ترم (آبان ماه)
میان ترم عربی.pdf
پاسخنامه.pdf
14قرآنمیان ترم (آبان ماه)
قرآن.pdf
-
15مطالعات اجتماعیمیان ترم (آبان ماه)
مطالعات .pdf
پاسخنامه.pdf